Tiểu Trại Trưởng Niên

thangtien10.com

Bản Tin Tiểu Trại Hướng Đạo Trưởng Niên Số 2

Click here to view full size and download in PDF


Bản Tin Tiểu Trại Hướng Đạo Trưởng Niên Số 1

Click here to view full size and download in PDF


Thành Phần Ban Tổ Chức Tiểu Trại Tr Niên

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC TTr/TrNiên

BAN CỐ VẤN TIỂU TRẠI :

            Tr, Nguyễn Đình Tuấn (VP Truởng VP HĐTr.Niên)

            Tr. Ngô Vinh Khoa   ( Trại Truởng Trại TT 10)

Tiểu trại Truởng : Làng Bách Hợp Dallas

Tiểu Trại Phó   :ng Bách Hợp Dallas

Phụ trách ngoại vụ : Tr. Oánh (Liên Đoàn Lạc Việt /Houston)

Dự Án và Chương Trình Sinh Hoạt

TIỂU TRẠI TRƯỞNG NIÊN - THẲNG TIẾN 10

DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:

  1. DỰ ÁN:

1.- Cổng trại

2.- Vòng lửa

3.- Góc Lều Thư Giản (Quán TÊ TÊ)

4.- Phòng Họp

       - Đaị hội Truởng Niên

       - Nơi tổ chức các sinh hoạt buổi tối, hoặc thời tiết xấu

Tất cả các dự án sẽ thực hiện và trang hoàng theo lối thủ công Huớng Đạo.

  1. CHUƠNG TRÌNH:

Tham dự các sinh hoạt

Cổng Trại HĐ Trưởng Niên

Cong tieu trai HDTN