Thang Tien 10

thangtien10.com

Countdown to TT10

Announcements

 
 

TT10 Hội Chợ Crawfish

Gây qũy cho TT10.  April 2012.

Crawfish Flyer5 Postcard Side English

Crawfish Presales Coupon

Crawfish Coupon2

Thư mời Crawfish Festival

Contact: Khoa Ngo                                                                FOR IMMEDIATE RELEASE

Cell Phone: 713-582-2298

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo Hội Chợ Crawfish của Hướng Đạo Việt Nam

   Ban Phụ Huynh các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam , Miền Trung Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý Đồng hương, quý Thân hữu , quý Trưởng và Gia đình cùng các Hướng Đạo Sinh vui lòng đến tham dự Hội Chợ Crawfish (Crawfish Festival) để yểm trợ tài chánh cho Trại Họp Bạn Thẳng Tiến của Hướng Đạo Việt Nam toàn thế giới lần thứ 10 . 

   Hội Chợ Crawfish sẽ được tổ chức tại 

Hội Trường Giáo Xứ La Vang 

12320 Old Foldtin Road

Houston, TX 77086

trong 3 ngày cuối tuần 16-17-18 tháng 3 năm 2012 

từ 6:00 chiều thứ Sáu 16 tháng 3 năm 2012

đến 7:00 chiều Chủ Nhật 18 tháng 3 năm 2012.

Read more...